Děkanka PrF vyjasnila na zasedání Akademického senátu nesrovnalosti ohledně Josefa Fialy

Kvůli rozpoutané mediální kampani se ve čtvrtek sešel Akademický senát Právnické fakulty. Děkanka Naděžda Rozehnalová na něm podala podrobné informace o rigorózní práci, ve které měly být údajně tři opsané strany textu, o diplomové práci, kde šlo také o možné plagiování, a o pochyby vzbuzujícím článku Josefa Fialy, dosavadního vedoucího katedry na Právnické fakultě. Mnozí přítomní akademičtí pracovníci Josefa Fialu podpořili.

Foto: Tomáš Muška/LeMUr.mu

Nina Rýdlová odevzdala více než dvousetstránkovou rigorózní práci. Předseda komise pro rigorózní zkoušku Josef Fiala měl povinnost použít aplikaci „Jako vejce vejci“, toto podle děkanky Právnické fakulty Naděždy Rozehnalové řádně učinil a shoda nebyla žádná. Dále děkanka uvedla, že oponenti práce dali velmi dobré posudky a práce byla úspěšně obhájena. Nikde v posudcích se navíc neobjevila shoda s článkem Lukáše Vymazala. Také Markéta Selucká, oponentka rigorózní práce, zmínila, že práce byla velmi dobře zpracovaná a že nebylo v lidských silách zaznamenat případné plagiování.

Děkanka Právnické fakulty rovněž tvrdí, že si oněch tří stran údajně opsaných z článku nikdo nemohl všimnout. Rozehnalová tedy došla k názoru, že žádné pochybení u vedoucího a oponentů nenastalo a zřídila v pondělí 9. května 2010 fakultní etickou komisi, aby posoudila, zda Rýdlová plagiovala.

Diplomová práce Terezy Rybárové

Diplomová práce Terezy Rybárové Střet vlastnických práv při stavbě na sousedních pozemcích různého druhu byla obhájena na přelomu jara a léta 2009. Posudek vedoucího práce, Josefa Fialy, tehdy konstatoval E, práce podle něj dosahovala deset procent shody s jiným textem. Posudek oponentky, Markéty Selucké, ohodnotil diplomovou práci známkou F. Upozorňoval na to, že Rybárová doslovně převzala text z článku Vlastnictví pozemku a stavby, jehož autorkou je Alena Pohlová.

O hodnocení v tomto případě rozhoduje podle zkušebního řádu odborná komise, která se sešla a rozhodla ve prospěch Rybárové. Podle Rozehnalové nikdo tehdy neupozornil, že se děje něco nestandardního. Tereza Rybárová tak v červnu úspěšně ukončila studium. Poté Ivo Telec napadl průběh obhajoby a upozornil na to, co se u komise dělo. Předseda komise Jan Hurdík byl onehdy předvolán a vysvětloval odborný názor komise. Selucká na senátu uvedla, že respektuje rozhodnutí odborné komise: „Kampaň považuji za dehonestující a účelovou, čistě jenom poškozující vedoucího katedry.“ Obdobný názor měl i Hurdík: „Jde o cílený odstřel jednoho člověka.“ Samotnou práci nepovažuje za plagiát, jde prý pouze o „šlendrián“ s citacemi.

Reprint článku

Posledním problémem, který se na senátu řešil, byl článek, který napsali Fiala a Hurdík a který o několik let později vyšel pod jiným názvem a s jediným autorem, a to Josefem Fialou. V případě opětovného vydání článku podle Rozehnalové nejde o plagiát, nejedná se o situaci obdobnou situaci na ESF, neboť Jan Hurdík souhlasil s takovýmto použitím. Hurdík opět podpořil Fialu: „Moje spoluautorství bylo marginální, s reprintem jsem vyslovil souhlas.“

Není však vyjasněna otázka, proč došlo k reprintu. Děkanka tedy po dohodě s rektorem sestaví etickou komisi. Do vyšetření této záležitosti byl Fiala zproštěn funkce vedoucího katedry a na jeho místo byl pověřen Hurdík.

Autor: Helena Zrůstová