Jak se uplatnit po studiu?

S úspěšně ukončeným semestrem jste se přiblížili k získání vysněného vysokoškolského diplomu. Možná jste se už sami sebe ptali, co bude následovat po onom radostném vyběhnutí z auly Právnické fakulty s diplomem v ruce. Možná vás teprve čeká hledání odpovědi na tuto otázku. Kariérní centrum Masarykovy univerzity se může stát vaším pomocníkem v tomto nesnadném úkolu.

Foto: Facebook/Kariérní centrum MUNI

Kariérní centrum Masarykovy univerzity je personální a poradenská agentura, která vznikla v roce 2008. „Nabízené služby jsou určeny pro studenty a čerstvé absolventy všech oborů a fakult Masarykovy univerzity,“ uvádí Marcela Strmisková, organizační referentka. Kariérní centrum si klade za cíl vytvářet kontakty studentů s potenciálními zaměstnavateli, podporovat snadnější přechod absolventů do praxe a zpětné vazby zaměstnavatelů vzhledem k Masarykově univerzitě.

Semináře soft skills

„Kariérní centrum pořádá specializované semináře zaměřené na rozvoj jednotlivých měkkých dovedností (tzv. soft skills), které mohou studenti uplatnit jak při hledání zaměstnání, tak při jeho úspěšném vykonávání. Seminář je v rozsahu osmi hodin, během nichž se studenti dozvědí mnoho zajímavého, vyzkouší si nejrůznější situace, které je mohou v životě potkat, své reakce na ně a samozřejmě dostanou vždy zpětnou vazbu jak od ostatních účastníků a lektora, tak i prostřednictvím videa,“ nastiňuje průběh semináře organizační referentka. Kariérní centrum je propojeno s Poradenským centrem Masarykovy univerzity, které nabízí konzultace v oblasti studijní, profesní i psychologické. Poradenské centrum pořádá rovněž četné semináře a průzkumy, novinkou však je takzvané individuální koučování; s pomocí kouče aktivně nalézáte řešení problémů spojených se studiem, prací či soukromým životem. Dále vás kouč může navést, jak nejefektivněji rozvíjet své schopnosti, dovednosti, sebeorganizaci a poradí, jak zvýšit osobní kompetentnost k výkonu svěřené práce.

Jak pomoci studentům najít práci snů
Kariérní centrum také pořádá pod záštitou rektora veletrh pracovních příležitostí JobChallenge, který se snaží podporovat vzájemné vazby mezi budoucími absolventy a případnými zaměstnavateli. Veletrh se koná vždy na podzim v areálu Ekonomicko-správní fakulty v Brně-Pisárkách. „Naší snahou je, aby zaměření vystavovatelů bylo co nejpestřejší, ale vše samozřejmě záleží na možnostech oslovené společnosti,“ popisuje jednu z aktivit Kariérního centra Strmisková. Uváděné centrum samozřejmě nabízí studentům individuální konzultace, během nichž vám vyškolení pracovníci mohou pomoci se správným sepsáním vašeho životopisu, motivačního dopisu nebo vám poradí možnosti hledání zaměstnání a jak se připravit na pohovor. Další službou Kariérního centra je pořádání osobnostních a výkonových testů. Osobnostní prověrky zjišťují mimo jiné sociabilitu jedince, jeho míru sebejistoty, ambice, svědomitost, kreativitu. Výkonové testy hodnotí například schopnosti jedince pracovat ve stresu, jeho analyticko-syntetické dovednosti či umění řešit úkoly.
Kde najít Kariérní centrum MU

Kariérní centrum nabízí studentům i absolventům ucelenou pomoc při volbě svého povolání. Jeho webové stánky naleznete na adrese: www.kariera.muni.cz. „Na webových stránkách také průběžně zveřejňujeme nabídky práce, které chceme do budoucna ještě více rozšířit“, dodává Marcela Strmisková. Součástí stránek je rovněž rubrika „Co dělat po VŠ?“, která shrnuje možnosti studentů, jimž inkoust na jejich diplomu ještě nestihl doschnout.

Autor: Marie Švomová