Kandidáti na nového děkana ESF

Dne 26. dubna oznámila komise ustanovená pro volbu děkana Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity výsledky návrhového řízení. Na pozici děkana ESF MU kandidují Stanislav Kopecký a bývalý děkan ESF MU Ivan Malý.

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. Foto: Palickap/Wikimedia Commons

V období počínajícím 27. dubnem a končícím 7. květnem je možno k jednotlivým kandidátům podávat připomínky a informace. Následně se bude 12. května konat shromáždění akademické obce, na kterém se kandidáti představí a proběhne s nimi diskuse. Nový děkan ESF MU bude zvolen až po hlasování o návrhu na jmenování, které proběhne 17. května 2010.

Stanislav Kopecký nyní působí jako poradce v programech financování Evropské unie. Vystudoval fakultu strojího inženýrství na VUT v Brně a získal titul MBA  na Nottingham Trent University, Brno International Business School.

Ve svém prohlášení uvádí, že „hlavní příčinou zaostávání je věda a výzkum měřená publikační činností v impakotvaných časopisech a dále počet docentů a profesorů na fakultě“. Poukazuje na fakt, že zaostávání ESF za ostatními ekonomickými fakultami v ČR je důsledkem nedostatečně profilované strategie ESF (fakulta je, zjednodušeně řečeno, „továrnou“ na masovou produkci ekonomů). Stanislav Kopecký pokládá za důležité formulovat vizi a poslání fakulty, její strategii. V akademické činnosti bude třeba zaměřit se na „produkty“ fakulty (studijní programy…) a definovat zákazníky (studenty, akademické pracovníky…), stejně tak se zaobírat hodnocením kvality vzdělávací činnosti, nebo posílením výzkumného charakteru fakulty. Ve svém prohlášení se zaměřuje i na hospodaření, správu, organizační strukturu a akademické hodnoty. Závěrem uvádí, že „vzory pro fungování Ekonomicko-správní fakulty je třeba hledat v zahraničí“.

Ivan Malý v současné době působí jako vedoucí katedry veřejné ekonomie. Na ESF přednáší předměty Veřejná ekonomie, Teorie veřejného sektoru a jiné. V roce 1998 byl habilitován v oboru veřejná ekonomie, v letech 2005–2007 působil jako děkan ESF MU.

Ivan Malý, jak uvádí ve svém prohlášení, na druhé volební odbobí děkana v roce 2007 nekandidoval. Nyní se však rozhodl do výběrového řízení na děkana přihlásit. Za cíl si klade obnovení důvěry a renomé fakulty v rámci Masarykovy univerzity i navenek. Stejně jako Stanislav Kopecký si uvědomuje skutečnost, že se ESF nedokáže vyrovnat s ostatními ekonomickými fakultami. Jeho plánem je mimo jiné i stabilizace studijních programů na fakultě a zlepšování obsahu a formy výuky existujících programů, oborů a předmětů. Považuje za nutné zvýšit počet docentů a profesorů majících na fakultě hlavní pracovní poměr, provést reformu doktorského studia na fakultě a celkově vybudovat konkurenceschopnou fakultu s dobrým jménem.

Do doby, než z volby vzejde nový děkan fakulty, bude v  jejím čele působit dřívější proděkan pro studium a statutární zástupce děkana Martin Kvizda. Toho řízením fakulty pověřil po odstoupení Martina Svobody rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.

Autor: Josef Pohorský