Představení kandidátů na nového děkana ekonomicko-správní fakulty

Ve středu 12. května proběhlo na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity představení kandidátů na nového děkana. Ti poté diskutovali s členy akademického senátu.

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. Foto: Palickap/Wikimedia Commons

Úvodní slovo si vzal rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala. V souvislosti s nedávným odstoupením děkana Martina Svobody mimo jiné prohlásil, že nový děkan bude muset nepochybně klást velký důraz na problematiku týkající se plagiátorství, bude se muset snažit očistit jméno Ekonomicko-správní fakulty, ale i vytvořit takové mechanismy, aby se případ bývalého děkana Svobody nemohl opakovat.

Jako první sebe a svou vizi představil Stanislav Kopecký, v současné době působící jako poradce v programech financování EU.  Domnívá se, že ESF by měla být hodnocena mezi třemi nejlepšími ekonomickými fakultami v České republice, měla by být srovnatelná s evropskými institucemi, zřetelně profilovaná a tudíž atraktivní pro studenty a samozřejmě také pro akademické pracovníky. Jedním z pilířů všech změn by podle něj měla být podpora interní soutěže na principu rovných příležitostí vytvořením zdravého prostředí bez předsudků a bariér, dalším motivace mladých akademiků ke kvalifikačnímu růstu. Rád by na půdě fakulty otevřel diskuzi o aplikovaném výzkumu, který fakulta neprovádí. Od nejbližších spolupracovníků bude vyžadovat, aby byli vzorem pro otevřenou komunikaci, prosazovali zájmy fakulty a aby se vyhnuli politikaření.

Nabízí podporu souběžné role akademika pro své spolupracovníky na řídících funkcích. Pozicí děkana nechce budovat svou akademickou kariéru. Ve svých prvních sto dnech ve funkci by rád velmi rychle zahájil diskuzi s vedoucími akademickými pracovníky, kterou ovšem nechce omezit jen na ně a provedl by analýzu současného stavu fakulty.

Ivan Malý, současný vedoucí katedry veřejné ekonomie, považuje za překážku naplnění vize fakulty, která byla stát se nejlepší ekonomickou fakultou na Moravě, zaostávání v tvůrčím výkonu, což vývoj fakulty brzdí nejvíce. Fakultu nechce profilovat jako jednu ze třech nejlepších u nás,  nýbrž jako fakultu elitní. Hlavním cílem by  mělo být vyřešení problému zjevného zaostávání v tvůrčím výkonu. Poukázal také na fakt, že se ESF nedokáže vyrovnat dalším fakultám univerzity a ztrácí pozice i ve srovnání s ostatními ekonomickými fakultami. Prioritami Ivana Malého je zvýšení počtu docentů a profesorů majících svůj hlavní pracovní poměr na ESF a pracování s plány osobního rozvoje a jejich provázání na osobní hodnocení. Chce rovněž otevřít personální politiku fakulty navenek za účelem získávání odborníků odjinud. Problém, na který poukázal, je současný tristní stav doktorského studia. Podíl doktorandů na celkovém počtu studentů činí pouze 4 % (průměr univerzity je 8 %), což je po Pedagogické fakultě druhý nejhorší stav v rámci univerzity. ESF je navíc jedinou fakultou, které klesl počet studentů doktorského studia. V posledních letech nedošlo na fakultě k jediné habilitaci.  Co se týče pedagogické oblasti, hodnotí ji Ivan Malý pozitivně.

Po představení plánů jednotlivých kandidátů proběhla diskuze s akademickým senátem. Jednalo se o problematice základních principů alokace zdrojů, počtu studentů připadajících na jednoho vyučujícího, hlavně v souvislosti s vědeckovýzkumnou činností akademických pracovníků. Poukázalo se na situaci v kontinuitě dříve započatých projektů a jejich vedení v současnosti.

Řešil se i návrh Ivana Malého, aby byli na fakultu přivedeni zahraniční profesoři, kteří by vyučovali v doktorských studijních programech. Podle Stanislava Kopeckého by zahraniční profesory přitáhly peníze. Podle Ivana Malého problém netkví v penězích, nýbrž v absenci kontaktů mezi fakultními vyučujícími a jejich zahraničními kolegy, což je způsobeno nevyužíváním mobilit akademických pracovníků.

Na závěr se diskutovalo o fungování stipendijního fondu a hodnocení kvality pedagogického výkonu, a to jestli vyučující napsaní v ISu doopravdy učí a jak kvalitně učí. Ivan Malý tvrdí, že pedagogické výkony by měly být sledovány a jejich výsledky by měly být sdíleny akademickou komunitou. Velká váha v hodnocení kvality by měla nadále zůstat na předmětových anketách. Na jednotlivých katedrách by měli mít jejich vedoucí systém monitorování a řízení kvality. Stanislav Kopecký však o předmětové anketě pochybuje, poněvadž, dle jeho názoru, studenti většinou méně kladně hodnotí předměty, v nichž na ně kladou vyučující větší nároky. Bylo by však potřeba vybrat portfolio nástrojů, které by byly maximálně objektivní.

Hlasování o návrhu na výběr nového děkana ESF proběhne v pondělí 17. května od 10:15 do 11 hodin.

Autor: Josef Pohorský