Usnesení komise k případu docenta Svobody

Usnesení odborné pracovní skupiny zřízené rektorem Masarykovy univerzity profesorem Petrem Fialou za účelem objasnění některých aspektů publikační činnosti docenta Martina Svobody.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity na Veveří. Foto: Mercy/Wikipedia Commons

Odborná pracovní skupina zřízená rektorem Masarykovy univerzity profesorem Petrem Fialou za účelem objasnění některých aspektů publikační činnosti docenta Martina Svobody, konstatuje, že

• V případě publikací uvedených v níže přiloženém seznamu literatury panuje mezi všemi třemi autory shoda, že vydáním stejné publikace v německém a českém jazyce s uvedením různých autorů nevznikla žádnému z nich újma a že toto jednání je v souladu se společnou dohodou, což písemně doložili. Takový postup není, dle některých právních výkladů, pravděpodobně možné označit za rozpor s autorským zákonem. Předmětem zadání pracovní skupiny však nebylo detailní zkoumání vztahu zmíněného postupu k autorskému zákonu.

• Jednání, kdy jazykové mutace stejného nebo jen velmi málo pozměněného textu jsou označeny různými autory, je ovšem v příkrém rozporu se zvyklostmi panujícími při vydávání odborných a vědeckých publikací a podávání kvalifikačních návrhů (habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem) a na akademické půdě je naprosto nepřípustné. V případě akademického pracovníka je takový postoj horší tím, že představuje velmi špatný vzor chování nejen pro kolegy, ale zejména pro studenty univerzity. Takováto deformace deklarovaného autorství se musí negativně projevit v hodnocení příslušného pracoviště a v evaluačních procesech včetně akreditačního řízení.

• Publikování výsledků slouží v akademickém prostředí mimo jiné i jako součást procesu hodnocení autorů. Podstatná část odborné autority akademických pracovníků je odvozena z jejich vlastní a původní publikační činnosti. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, stejně jako jiné formy akademických kariérních postupů předpokládají, že informace o hodnotě odborného přínosu uchazeče obsažená v údajích o autorství publikací představuje skutečný obraz, který není pokřiven úmluvami umožňujícími jednotlivým autorům ve vztahu ke zveřejňovaným dílům svůj podíl na nich prezentovat tak, že se jeví větším, než ve skutečnosti byl.

Skryté dohody mezi autory mohou sice zaručit, že se autoři vůči sobě navzájem nemusí cítit poškozeni, poškozují však jak jiné účastníky hodnocení v akademickém prostředí (své vědecké konkurenty), tak akademické prostředí samo, které takovým jednáním klamou a přímo ohrožují jeho důvěryhodnost v očích veřejnosti.

• Omluvou pro jednání tohoto typu v univerzitním prostředí není případná konformita s mezemi, které stanoví autorský zákon. Akademické prostředí je úzce spjato s hledáním poznání, ověřitelnosti získaných poznatků a jejich věrohodným a obecně pochopitelným zpřístupňováním, které stojí na akademických pracovnících a studentech jako nositelích a vykonavatelích tohoto poslání. Účelové manipulace s autorstvím se neslučují se samou podstatou vědecké práce jako takové a zvláště s výchovným posláním univerzity.

Odborná pracovní skupina dospěla k závěru, že jednání docenta Martina Svobody, bylo v rozporu se standardy a etickými zásadami akademických činností i v rozporu s formálními pravidly vykazování výsledků odborné práce.Odborná pracovní skupina doporučuje rektorovi Masarykovy univerzity, aby věnoval zvýšenou pozornost etickým aspektům vykazování vědecké činnosti, průběhu habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesory, jejich náročnosti a dodržování pravidel, která jsou pro tato řízení na univerzitní úrovni stanovena. Z hlediska kultivace akademického prostředí Masarykovy univerzity je také nanejvýš vhodné požadovat od ustanovených etických komisí, aby zaujímaly důsledné postoje při posuzování porušování zásad etického kodexu i samozřejmých etických zvyklostí jednáním akademických pracovníků, a to bez ohledu na časové zařazení takového jednání a bez alibistických odkazů na jeho řešení dle zákonných norem.

Za odbornou pracovní skupinu: prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.

Brno, 24. září 2010

Seznam literatury

(1) Jak investovat aneb Anatomie burzovních lží
Autor: Martin Svoboda
Vydavatel: CP Books, a.s.
Rok vydání: 2005

(2) Jak ovládnout finanční trhy – Discount, Bonus & Co.
Autor: Martin Svoboda
Vydavatel: CP Books, a.s.
Rok vydání: 2005

(3) Generation Zertifikate – Die Emanzipation der Geldanlage
Autoři: Christian W. Röhl, Werner H. Heussinger
Vydavatel: FinanzBuch Verlag GmbH München
Rok vydání: 2004

(4) Intelligent investieren mit Zertifikaten
Autoři: Christian W. Röhl, Werner H. Heussinger
Vydavatel: FinanzBuch Verlag GmbH München
Rok vydání: 2002