Za zverejnenie naskenovanej knihy disciplinárne konanie

Disciplinárna komisia Fakulty sociálnych štúdii sa 25. mája bude zaoberať údajným disciplinárnym priestupkom študenta FSS. Ten mal v poskytovni Informačného systému zverejniť naskenovanú učebnicu, a tým sa dopustiť porušenia ustanovení autorského zákona. V prípade, že komisia rozhodne, že je vinný, hrozí študentovi až vylúčenie zo štúdia. Na sociálnej sieti Facebook už vznikla skupina študentov, ktorí sa aktivizujú v prospech obvineného a v súčasnosti má takmer tisícosemsto členov.

Budova Fakulty sociálních studií na Joštově. Foto: Jitka Janů/LeMUr.mu

Študent FSS údajne naskenoval a následne nahral do poskytovne Informačného systému učebnicu Európska únia od autorov Pitrovej a Fialu. Je obvinený z porušenia povinnosti stanovenej v Disciplinárnom poriadku Fakulty sociálnych štúdii Masarykovej univerzity, a to z dôvodu nerešpektovania smernice rektora o užívaní počítačovej siete MU. Táto smernica zakazuje využívanie počítačových prostriedkov alebo prístupových práv k nim na páchanie priestupkov alebo trestných činov. Okrem toho údajne nesplnil povinnosti stanovené v Disciplinárnom poriadku porušením majetkových práv Masarykovej univerzity a jej zamestnancov.

Podľa predsedu disciplinárnej komisie FSS Bohuslava Binku už dekan komisii navrhol disciplinárne konanie v danej veci. Dekanov návrh je podmienkou zahájenia konania. Ústne prejednanie prípadu je podľa predsedu disciplinárnej komisie naplánované na 25. mája. K meritu veci sa z dôvodu zachovávania nestrannosti odmietol vyjadriť.

Podľa vyjadrenia zakladateľa aktivistickej skupiny na Facebooku Davida Kopeckého bolo cieľom skupiny upozorniť na túto situáciu a pokúsiť sa zabrániť potenciálnemu vylúčeniu študenta zo školy. Vyjadrenia študentov všeobecne sa odvolávajú na to, že praktika skenovania a zverejňovania textov na Informačnom systéme je bežná, a že sa prípad dal vyriešiť aj jednoduchšie.

Za porušenie predpisov hrozia študentovi eventuálne tri druhy trestov. Najprísnejším je nepodmienečné vylúčenie zo školy, ďalšími dvomi alternatívami sú podmienečné vylúčenie a napomenutie. Pre malé prehrešky môže komisia určiť, že adekvátnym trestom je už samotné prejednanie prípadu pred disciplinárnou komisiou.

V prípade, ak by sa ukázalo, že študent čin spáchal, bude nepochybne vinný z porušenia autorského zákona. Ustanovenie § 30 umožňuje voľné zhotovenie kópie diela len pre osobnú spotrebu, čím zverejnenie knihy v poskytovni nie je.

Podľa správy o výsledkoch konaní disciplinárnej komisie FSS uložila od roku 2007 komisia len dve nepodmienečné vylúčenia zo školy, obidve z dôvodu plagiátorstva. Okrem toho sa komisia zaoberala už len študentmi, ktorí si riadne neplnili povinnosti platenia poplatkov za štúdium. Rozhodnutie vo veci porušovania autorských práv môže byť preto precedensom.

Autor: Tomáš Cuník