Zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty ozvláštnila debata nad osudem univerzitních center

Akademický senát se dne 19. října sešel podruhé v tomto semestru. Kromě dlouhé názorové výměny nad osudem univerzitních center se senátoři zabývali zprávou z Rady vysokých škol zaměřenou zejména na finanční otázky univerzitního školství České republiky. Vysloveny byly i některé praktické problémy, se kterými se potýkají studenti fakulty.

Členové Studentské komory přednesli senátu postřehy ze školních lavic. Jako nejvážnější se jevily opakující se krádeže v šatnách mediků v Dětské fakultní nemocnici a nevhodné a velmi stísněné podmínky v bohunické nemocnici. Poté Akademický senát zaměřil svoji pozornost na ukončování předmětů, konkrétně jestli je v pořádku dostávat „zelená políčka“ za předměty ještě před zakončením přednáškových bloků, nebo by termíny zkoušek měly být vypsány až po odtikání všech minut poslední přednášky. Senátoři zatím dospěli pouze k postoji, že tyto záležitosti chtějí určitě v budoucnu řešit.

Univerzitní centra jsou velký problém

Děkan Lékařské fakulty Jiří Mayer přednesl senátorům svůj návrh, jak naložit s univerzitními centry a s jejich zařazením do organizační struktury fakulty. V současné chvíli existuje kolem čtyřiceti těchto pracovišť, kterým Akademický senát Lékařské fakulty vyjádřil podporu.

Nedávno však vypluly na povrch problémy Babákova výzkumného institutu, které vznikly vleklými spory mezi profesory Hájkem a Michálkem o výzkumu léčby pacientů. S řešením neshod musí nyní pomáhat i právníci. Mayer by chtěl pomocí center formulovat zásadní směry výzkumu Lékařské fakulty, proto by si přál přesně vymezit jednoznačný organizační řád, který by platil pro všechny instituty.

Debata o dokumentu, který Mayer předložil Akademickému senátu, trvala více než hodinu a nesla se ve velmi živém duchu. Bohatá diskuze se týkala nejen samotných pravidel nové organizační struktury, ale proběhla také úvaha nad pravomocemi Akademického senátu a nad důvody vzniku center. Poté, co musel děkan Mayer opustit z důvodu pracovní schůzky zasedání, se rozprava senátorů ještě přiostřila. Objevily se nápady jako zrušení všech těchto pracovišť a vytvoření nových institutů s jasně určenými pravidly hry a kontrolou jejich plnění. Většina senátorů se nakonec prodebatovala ke stanovisku, že nejlepší by bylo zrušení center a jejich přetvoření v takzvané pracovní (nebo vědecké) skupiny.

Práce Rady vysokých škol

Martin Pešl, zástupce Lékařské fakulty v Radě vysokých škol, seznámil senát s body programu, které se projednávaly na posledním zasedání zmíněného orgánu. Nejzásadnější informace zní značné snížení rozpočtu vysokých škol i výzkumné činnosti, naše univerzita bude muset oželet čtyřicet milionů korun. Velkou měrou se Lékařské fakulty dotýká také záměr prověřit studium všech doktorských programů, pyšní se totiž nejvyšším počtem Ph.D. studentů.

Rada vysokých škol se rovněž zaměřila na problematiku školného a na reformu finanční pomoci studentům, která by měla spočívat v půjčkách, studijních grantech a doplňkových studijních grantech. Navržená reforma také obsahovala podmínky, kdy by nemusel student vracet zapůjčené finance.

Autor: Marie Švomová