Zasedání Akademického senátu LF dne 16. února 2010

Akademický senát se sešel poprvé od zvolení nového děkana fakulty, Jiřího Mayera. Z tohoto důvodu se senátoři museli zejména zamyslet nad schválením Vědecké rady Lékařské fakulty navržené novým děkanem a vyjádřit se k záměru děkana jmenovat nové prorektory. Dále senátoři dlouze projednávali osud časopisu Skripta medica.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity. Foto: Jakub Špiřík/LeMUr.mu

Po krátkém jednomyslném schválení zápisu z minulého jednání, se kterým souhlasilo všech třicet přítomných z celkového počtu čtyřicet pět senátorů, Akademický senát se prostřednictvím svého předsedy Bareše snažil nastínit vize, které by Lékařská fakulta chtěla v budoucnosti splnit. Martin Bareš, který vykovává druhou nejvyšší volenou funkci na fakultě, zejména kritizoval velký počet studentů ve skupinách, málo praktické výuky přímo s pacienty, absenci zpětné vazby od absolventů, špatné propojení praktických, teoretických a klinických oborů atd. Vedení Lékařské fakulty proto uvažuje v zájmu zlepšení situace například o zavedení povinných zahraničních stáží, o zpřísnění doktorského studia a o lepším využití učeben v odpoledních a večerních hodinách. Bareš dále naznačil úmysl Lékařské fakulty vybrat kandidáta na příštího rektora z vlastních řad.

Noví členové studentské komory akademického senátu

Na předcházejícím zasedání Akademického senátu, které proběhlo 6. prosince 2009, osm senátorů studentské komory senátu avizovalo, že by chtěli složit svoji funkci. Na jejich místa byli po jejich odchodu dosazeni noví senátoři; dva z těchto nových senátorů studují bakalářské nebo magisterské nelékařské obory, zbývající senátoři navštěvují Všeobecné lékařství nebo jsou již doktorskými studenty.

Nový děkan na scéně
Jelikož zasedání Akademického senátu dne 16. února proběhlo poprvé po zvolení nového děkana fakulty, musel nový děkan senátorům předložit svůj návrh Vědecké rady Lékařské fakulty. Do této rady děkan vybíral členy například podle publikační činnosti, zohlednil i zastoupení něžného pohlaví, snažil se inspirovat činností externistů, tedy lidmi, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru s Masarykovou univerzitou a kteří by, jako členové Vědecké rady, mohli být prospěšní pro fakultu, ba pro společnost obecně. Všichni děkanem navržení členové zmíněné rady prošli hlasováním.

Další hlasovací povinností pro senátory bylo vyjádření se k záměru děkana jmenovat nové prorektory. Všech sedm navržených kandidátů získalo alespoň minimální podporu sedmnáct senátorů. S tímto tématem souvisí i další změna, kterou senát odsouhlasil. A to prodloužení možného funkčního období proděkanů na dvojnásobek.

Po zjištění stanoviska senátu k děkanovu výběru proděkanů následovalo informování jednotlivých komisí Akademického senátu Lékařské fakulty o své činnosti. Svoji zprávu tedy podávala komise ekonomická, legislativní, kontrolní, studijní a komise pro nelékařské obory.

Skripta medica

Velmi bouřlivou diskuzi vzbudil záměr děkana radikálně proměnit časopis, který vydává Lékařská fakulta. Děkan by si přál, aby stávající časopis Skripta medica nahradil nový vědecký journal, který by lépe reprezentoval Lékařskou fakultu i Masarykovu univerzitu. Tento nápad však vzbudil odpor a následnou dlouhou diskuzi u některých členů senátu, kteří se chtěli pokusit ještě pozvednout úroveň Skripta medica. Děkan a proděkani však viděli výhodu nového časopisu právě v možnosti začít znovu a lépe. Posléze se senátoři shodli, že diskuzi o dalším osudu Skripta medica budou v budoucnu muset svůj čas ještě věnovat.

Autor: Marie Švomová