Zasedání Akademického senátu MU

V pondělí 20. září 2010 se uskutečnilo první zasedání Akademického senátu Masarykovy  univerzity v novém školním roce. Zmíněn byl problém s nečekaným snížením příjmů MU a se změnami v očekávání studentů současné generace. V bodech programu byl zahrnut dlouhodobý záměr MU, realizace projektu CEITEC a studentský projekt Zelený kampus.

Rektorát Masarykovy univerzity. Foto: Tomáš Muška/LeMUr.mu

O vývoji rozpočtování podal obsáhlou zprávu rektor Petr Fiala. Ministerstvo školství bylo v rámci tzv. vázání finančních prostředků nuceno snížit rozpočet, plánované částky pro vysoké školy se tak budou krátit asi o jednu miliardu korun.

Konkrétně Masarykova univerzita v celkovém výsledku přijde o 32 milionu korun pro letošní rok. Univerzita má připraveno takové řešení, díky kterému by se toto krácení nemuselo dotknout samotných fakult, tudíž by nedošlo ke snižování mezd. Horší  to ovšem bude v roce 2011, protože rozpočet bude nejspíš krácen ještě více a veřejné univerzity by mohly přijít až o 10 % z financí, které od státu dostávají. Konečný stav financování vysokých škol je stále v diskuzi.

Dlouhodobý záměr

Na zasedání se taktéž schvaloval dlouhodobý záměr pro rok 2011–2015, o kterém promluvil prorektor Mikuláš Bek. Dlouhodobý záměr shrnuje stanovisko školy o plánech do budoucna, které se poté předkládá ke schválení ministerstvu školství. V historii univerzity jde již o třetí podobný  dokument, tentokrát se jím zabývalo více než 200 zástupců z naší akademické obce. Vytvořilo se několik různě členěných pracovních skupin, které mezi sebou vedly diskuze a jejichž výstupem je právě onen strategický dokument s dlouhodobým záměrem.  Účastníci skupin se diskuzí snažili orientovat k problematice lidských zdrojů, infrastruktury, informačních systémů, opatření v oblasti managementu efektivního fungování instituce.V dokumentu se zmiňují cíle v oblasti jak vzdělávací, tak výzkumné, ale také body týkající se okrajové podpůrné činnosti. Za nejdůležitější bod z oblasti vzdělávání vyzdvihl prorektor to, že si univerzita uvědomuje, jak odlišné studenty s odlišnými motivacemi, schopnostmi a nároky bude v následujících letech vzdělávat a univerzita se tak bude muset nezbytně vyrovnávat s proměnami studentské populace. Na zasedání se o návrhu hlasovalo, byl schválen a dalším krokem je tedy přednesení návrhu ministerstvu školství.

Projekt CEITEC

Prorektor  Ivan Rektor přednesl informace o realizaci projektu CEITEC. CEITEC je společná aktivita MU, VUT, Mendelovy univerzity, Veterinární a farmaceutické univerzity, Akademie věd a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Vize projektu je vytvoření centra špičkové vědy. Zabývat se má výzkumem takových oblastí jako je využitelnost rostlinných systémů, obnovitelných zdrojů, objasnění mechanismu vzniku a šíření závažných onemocnění, prevence, diagnostika a terapie.

CEITEC by měl sídlit v kampusu v plánované oválné budově a v jednom z křídel. Projekt CEITEC je plně hrazen z Bruselu a není zde tedy žádná finanční spoluúčast ze strany MU. Podíl MU, jakožto jednoho z partnerů, je 57 % a zapojí se celkem 297 našich pracovníků. Plánované zahájení výzkumných aktivit je v lednu a plánované dokončení koncem roku 2015.

Zelený kampus

Studentský projekt Zelený kampus přišel na řadu jako poslední a jeho představení mělo informační charakter. A co že to Zelený kampus je? Jde o nový systém odpadového hospodářství  v univerzitním kampusu Masarykovy univerzity, ale co je ještě zajímavější – je to čistě studentský projekt. Cílem je snížit množství odpadu produkovaného na MU a také snížit finanční náklady vynaložené na jeho likvidaci, což by mohlo univerzitě v dobách krácení rozpočtu nemálo pomoct. Snížení finančních nákladů chtějí studenti dosáhnout zvýšením využitelnosti surovin. Správným přístupem lze snížit ekologickou stopu univerzity a snad i jít příkladem dalším univerzitám. Projekt byl spuštěn letos v červnu. Investice do něj je zhruba 250 tisíc – část dali studenti, část vedoucí pavilonu v Bohunicích a největší podíl mají partnerské firmy.

Autor: Lucie Janků