Zasedání Akademického senátu PdF 26. 1. 2010

Vedení školy je spokojeno s hospodařením. Nová budova Pedagogické fakulty bude hotova v roce 2014. V počítačové učebně č. 28 bude od příštího školního roku pouze výuka.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Foto: Michal Klajban/Wikimedia Commons

Zasedání senátu PdF se neslo v převážně poklidném duchu. Probral se rozpočet, výstavba nové budovy a vznik institutů výzkumu. Zmíněn byl i problém s nedostatkem učeben, kvůli kterému bude rušen dosavadní provoz v počítačové učebně č. 28 a možná i přestavěna tělocvična.

Velkým problémem na Pedagogické fakultě je nedostatek místností, kde by se mohlo učit, škola se toto snaží řešit přestavbou tělocvičny, přesunutím výuky do počítačové učebny. Dlouho se nad kávou a množstvím zákusků řešila výstavba nové budovy, v areálu PdF na adrese Poříčí 31, která by měla nahradit stávající dvoupatrovou budovu. Místo té bude postavena šestipodlažní, jež bude propojena s hlavní budovou chodbou (ta by měla ústit v současné místnosti číslo 20). Novostavba bude mít několik účelů; přesune se do ní knihovna, sídlit v ní budou nově vznikající instituty a hlavně vytvoří mnoho nových prostorů, které škola nutně potřebuje. Tato budova by měla být dostavěna v roce 2014, tři roky po zahájení stavby.

Na fakultě se v souvislosti s výstavbou nové budovy zřizuje několik nových institutů, jako první vznikl Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání. Momentálně v něm pracuje devět zaměstnanců.

Počítačová učebna č. 28, ve které je nyní částečně omezený provoz, bude od příštího školního roku plně sloužit výuce. Fakulta plánuje, že počítače v ní budou nahrazeny kiosky, které se rozmístí po chodbách. Problémem je najít levného dodavatele těchto kiosků. Děkan také připomenul, že byly v budovách PdF instalovány nové sedačky, na nichž se studenti mohou usadit s notebookem a připojit se k wi-fi síti na fakultě.

Přestavba tělocvičny na aulu je nutná kvůli nedostatku velkých učeben. Uvažovalo se i o pronájmu přednáškové místnosti mimo PdF, avšak to se ukázalo finančně velmi náročné. Tato investiční akce však ještě není schválena, takže je otázkou, zda se v tomto roce přestavba uskuteční.

Na počátku každého roku je na fakultách hlavním tématem rozpočet, akademický senát tomuto věnoval více než hodinu času. Fakulta dosáhla v roce 2009 hospodářského výsledku přes tři milióny korun, tyto peníze budou z velké části věnovány do FRIMu (fondu rozvoje investičního majetku), zbytek bude odveden rektorátu. Na stipendia bylo vyplaceno přes 7,5 milionu korun, za překročení standardní doby studia bylo vybráno zhruba osm miliónů. Od roku 2010 je významnou změnou v hospodaření to, že si škola začne nárokovat DPH, očekává se zisk až kolem 10 milionů korun.

Autor: Helena Zrůstová