Zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty dne 22. února 2010

Akademický senát má za sebou první zasedání po volbě nového děkana, kterým se stal Jaromír Leichmann. Nový děkan dlouze informoval senátory o průběhu jednání o Pravidlech sestavování rozpočtu a hospodaření Masarykovy univerzity na rok 2010. Senát zřídil Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí.

Ilustrační foto: Mercy/Wikimedia Commons

Začátek zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty musel být posunut z důvodu nemilé skutečnosti, že senátoři z řad studentů nedorazili včas v nadpoloviční většině z jejich celkového počtu. Když se již stala Studentská komora senátu usnášeníschopná, mohli se senátoři věnovat problematice stanovení poplatků za studium. Nikdo nepodal návrh na změnu výše poplatků, takže vše zůstalo při starém. Druhé studium na Přírodovědecké fakultě se tedy stále nemusí platit a poplatek za prodloužení studia pak činí 15 000 Kč na půl roku.

Povinnosti nového děkana

Jelikož se Akademický senát sešel poprvé od zvolení nového děkana, musel se zamyslet nad návrhem děkana jmenovat nové proděkany. Senát neschvaluje proděkany, ale pouze se vyjadřuje k jejich případnému jmenování. Proděkanem pro rozvoj byl navržen bývalý děkan Přírodovědecké fakulty Milan Gelnar. Většina senátorů s tímto návrhem nesouhlasila. Argumentovali tím, že Gelnar opakovaně neuposlechl výsledku hlasování Akademického senátu. Leichmann ale svůj návrh obhajoval tím, že pokud se Gelnar stane proděkanem pro rozvoj, bude zajištěna kontinuita výstavby kampusu v Brně-Bohunicích. Gelnar se totiž, jako jeden z mála lidí, účastnil všech jednání týkajících  se kampusu.

Další hlasovací povinností pro senátory, tentokrát již s právem veta, bylo schválení děkanem navržených členů Vědecké rady Přírodovědecké fakulty. Návrh členů Vědecké rady musí respektovat mnoho pravidel; například členů musí být kvůli hlasování vždy lichý počet, třetina vědců (takzvaní externí členové) nesmí být v přímém pracovním poměru s Masarykovou univerzitou, interní členové musejí být nositeli titulu docent nebo profesor. Složení Vědecké rady by dále mělo kopírovat historický vývoj sekcí Přírodovědecké fakulty a jejich velikost v rámci fakulty.

Vznikl nový výzkumný ústav

Senátoři během zasedání vyhověli požadavku Výzkumného centra pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii zrušit tento ústav a zřídit ústav Centrum pro výzkum toxických látek v protředí. Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii. Tento ústav převzal dne 1. 3. povinnosti předešlého, navíc se však začal mnohem více orientovat na aplikovanou ekotoxikologii. Nové centrum může pojmout díky finančním prostředkům z evropských strukturálních fondů více studentů i zaměstnanců. Ředitelem nově vzniklého centra se stal  Ivan Holoubek, který vykonával tuto pozici i ve zrušeném ústavu.

Finance…

Časově nejdelším problémem, který Akademickým senát na svém únorovém zasedání probíral, byly finanční prostředky fakulty na rok 2010. Děkan informoval senátory o jeho osobních jednáních týkajících se financí fakulty s rektorem a kvestorem, stejně jako o průběhu projednávání finanční problematiky na půdě Akademického senátu MU. Byla zmíněna i událost, kdy zástupci Přírodovědecké a Lékařské fakulty odešli z důvodu návrhu radikálního snížení podpory univerzity těmto fakultám ze zasedání celouniverzitního senátu. Na půdě Přírodovědecké fakulty se pak dlouze diskutovalo, jak řešit nastalou situaci. Senátoři například navrhovali koalici v otázkách financí s Lékařskou fakultou. Otázka financí nebyla na tomto zasedání dořešena.

Autor: Marie Švomová